การตรวจสอบด้านวิศวกรรมปฐพีจำเป็นต้องดำเนินการโดยวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาด้านวิศวกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดินและฐานราก ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิจารณาการซ่อมแซมหรือการทรุดโทรมของงานดินเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่เกิดจากสภาพใต้ผิวดิน การตรวจสอบเหล่านี้ยังใช้ในการวัดค่าความต้านทานความร้อนของดินหรือวัสดุทดแทนสำหรับรายการต่างๆ เช่น ท่อ ที่เก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ สายส่ง และการกำจัดกากกัมมันตรังสี การตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์จะรวมถึงการสำรวจพื้นผิวและใต้ผิวดิน

กลศาสตร์ของดิน ห้องปฏิบัติการและการทดสอบภาคสนามของดินล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบทางธรณีเทคนิคและการศึกษาภาคพื้นดินทางวิศวกรรมอย่างครอบคลุม จำเป็นต้องมีการสำรวจใต้ผิวดินประเภทนี้เพื่อให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพดินที่มีอยู่ เมื่อได้ตัวอย่างมาแล้ว จะมีการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพของดินและมวลรวม การทดสอบในแหล่งกำเนิดมักใช้เพื่อระบุการปนเปื้อนของดินที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหากถูกรบกวน

Categories:

Tags: